Tutu Chaa

Descargas: 
 • File icon NT chi tuhun ñuun cha cuu sanuun cun tichi computadora cun
  Descargar1.12 MB
 • File icon NT chi tuhun ñuun cha cuu sanuun cun tichi celular cun
  Descargar1.72 MB
 • File icon Tutu chaa cuenda ra Jesucristo
  Descargar Ver2.22 MB

Ihya cuu nu cua nanihin cun cuenda Tutu chaa cuenda ra Chahnu Jesucristo. Tutu ya sandicoo tiñu chi chi tuhun ñuun, tuhun yuhu ñivi Ñucaan. Tiahvi Ndioo chi ra Ndioo cuenda chi, chi cuenda ñivi cha sandicoo coo chi, masi cuaha xaan tundoho ni yaha ñivi can, soco ra Ndioo ni tindee chi ñi, vati cuni ra cha na cua sacuaha yo, na cua coto yo, ta na cua cutuni ini yo tuhun ra.

Ta vitin cha cuahan oco chahun cumi cuiya (39) cha ni quee chi.

 

Mateo 1
 • Mateo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Marcos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Lucas
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • Juan
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • Hechos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Romanos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • 1 Corintios
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • 2 Corintios
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Gálatas
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Efesios
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Filipenses
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Colosenses
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • 1 Tesalonicenses
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 Tesalonicenses
  • 1
  • 2
  • 3
 • 1 Timoteo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • 2 Timoteo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Tito
  • 1
  • 2
  • 3
 • Filemón
  • 1
 • Hebreos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Santiago
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 1 Pedro
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 Pedro
  • 1
  • 2
  • 3
 • 1 Juan
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 Juan
  • 1
 • 3 Juan
  • 1
 • Judas
  • 1
 • Apocalipsis
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Descargar

 

Quihvi ihya: www.scriptureearth.org