Tutu Chaa

Ihya cuu nu cua nanihin cun cuenda Tutu chaa cuenda ra Chahnu Jesucristo. Tutu ya sandicoo tiñu chi chi tuhun ñuun, tuhun yuhu ñivi Ñucaan. Tiahvi Ndioo chi ra Ndioo cuenda chi, chi cuenda ñivi cha sandicoo coo chi, masi cuaha xaan tundoho ni yaha ñivi can, soco ra Ndioo ni tindee chi ñi, vati cuni ra cha na cua sacuaha yo, na cua coto yo, ta na cua cutuni ini yo tuhun ra.

Ta vitin cha cuahan oco chahun cumi cuiya (39) cha ni quee chi.

 

image
Tutu Mateo 1
Download
Terms & Conditions