Taa ndaa cha cuni cun ihya

Chaha xaan ndi tiahvi Ndioo chi ñivi cha iyo cuenda UNTI cha cuu chi iin cuenda ñivi cha tindee chi ñivi cha sandico coo tuhun chi tuhun yuhu maan ñi.

Chaha ndi tiahvi Nioo chi ndihi ñivi cha tindee ta quee pagina ya, ta cua cuu chi iin cha vaha chi ndihi yo, vati tacan na cua coto ca yo cuenda tuhun cahan yo chi cuenda ñuun yo, ta ña cua naan ini yo ndihi cha taqui cha ni samani ra Ndioo chihin yo, cha cuu chi tuhun cahan yo chi ñuun yo.

Cuu nanihin cun cuenda UNTI nu cuu chi

http://untimexico.org/

Ta chi maan ndi cua cuu nanihin cun chi ndi ihya:

jicanucaan@outlook.com