Tuhun Ñuun Ñucaan

Nidhi cha cuiti cha chatiñu tiñu chi chi ñivi cha cuu cahan tahan cun